SPRAWOZDANIE SIO WG STANU NA 10 WRZEŚNIA 2012 r.

Informujemy, iż sprawozdania SIO wg stanu na 10 września 2012 r. należy sporządzić i przekazać do DBFO- Białołęka m.st. Warszawy do dnia 13 września 2012 r. Obecna edycja odbywać się będzie zasadniczo według „starych” zasad obowiązujących w latach ubiegłych.

Sprawozdania powinny zostać sporządzone w aktualnej wersji programu sio 3.13. udostępnionego na stronie internetowej Centrum Informatycznego Edukacji (http://www.cie.men.gov.pl/index.php/sio-programy-do-pobrania/sio-aktualna-wersja-programu.html). W wyżej wymienionym terminie do sekretariatu DBFO należy dostarczyć podpisany przez osobę upoważnioną wydruk zestawienia zbiorczego. Natomiast plik w formacie exp, zawierający wyeksportowane sprawozdanie, prosimy przesłać na adres e-mail:  lub za pośrednictwem programu EOD Oświata.

Przypominamy również, iż aktualną podstawę prawną gromadzenia danych w SIO stanowi art. 106-118 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz.U. Nr 139, poz. 814 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych w bazach danych oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych (Dz. U. z 2012 r. poz. 957).

Przydatne linki

Urz?d Miasta Warszawa
Urz?d Miasta Warszawa
BIP
BIP
SEJM
SEJM
ZUS
ZUS
Urz?d Dzielnicy Bia?o??ka
Urz?d Dzielnicy Bia?o??ka
Kuratorium O?wiaty
Kuratorium O?wiaty
GUS
GUS
Ministerstwo Finansw
Ministerstwo Finansw