Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY WWW ORAZ POLITYKA COOKIES

1.     DEFINICJE 

1.1.    Administrator – Administratorem danych, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych jest  Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Białołęka, z siedzibą w Warszawie przy ul. Modlińskiej 190, 03-119.

Nr tel.: tel. 22 51 03 620, 22 51 03 621.

E-mail:

1.2.  Inspektor Ochrony Danych Osobowych - Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować poprzez adres korespondencyjny podany powyżej lub poprzez wysłanie maila na adres email:

1.3. Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

         1.4.    Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

1.5.    RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

1.6.    Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem www.dbfo.waw.pl.

1.7.    Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

2.     PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z SERWISU 

2.1. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do realizacji celów, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania Danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika.

3.     CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE

KORZYSTANIE Z SERWISU

3.1. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) oraz w związku z wykonywaniem przez Administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e) RODO). 

3.2.  W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

4. DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

4.1. W przypadku realizacji celów w których podstawą przetwarzania jest zgoda, nie wymagamy od nikogo podania danych osobowych. W tym zakresie występuje pełna dobrowolność, jednak aby móc realizować te cele podanie danych i wyrażona zgoda są niezbędne. Informujemy, że zgoda może zostać w każdym momencie wycofana a wycofanie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.

4.2. Tam gdzie realizujemy swój obowiązek statutowy lub obowiązek nałożony przepisami prawa  podanie danych jest obowiązkowe i wynika z tych przepisów.

5. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG

5.1. Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

6. AUTOMATYCZNE PRZETWARZANIE DANYCH, PROFILOWANIE

6.1. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

7.            PLIKI COOKIES ORAZ PODOBNA TECHNOLOGIA

7.1. Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego Serwis. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w Serwisie i dokonywanych przez niego czynności.

COOKIES „SERWISOWE”

7.2.        Administrator wykorzystuje tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania.Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne i statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:

7.2.1. pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies);

7.2.2. uwierzytelniające     pliki    cookies    wykorzystywane    do    usług    wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies);

7.2.3. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies);

7.2.4. sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies);

7.2.5. trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika na czas trwania sesji lub nieco dłużej (ang. user interface customization cookies).

GOOGLE ANALYTICS 

7.3.   Pliki cookies Google Analytics są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu. Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji.

Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners. 

GOOGLE ADWORDS

7.4. Google AdWords to narzędzie, które umożliwia mierzenie skuteczności kampanii reklamowych realizowanych przez Administratora, pozwalając na analitykę takich danych jak np. słowa kluczowe czy liczba unikalnych użytkowników. Platforma Google Adwords pozwala też na wyświetlanie naszych reklam osobom, które w przeszłości odwiedziły Serwis. Informacje na temat przetwarzania danych przez Google w zakresie powyższej usługi dostępne są pod linkiem: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl.

8.     ZARZĄDZANIE USTAWIENIAMI COOKIES

8.1. Wykorzystanie plików cookies w celu zbierania za ich pośrednictwem danych, w tym uzyskania dostępu do danych zapisanych na urządzeniu Użytkownika, wymaga uzyskania zgody Użytkownika. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana. 

8.2. Zezwolenie nie jest wymagane jedynie w przypadku plików cookies, których stosowanie jest niezbędne do świadczenia usługi telekomunikacyjnej (transmisja danych w celu wyświetlenia treści). 

8.3. Wycofanie zgody na wykorzystanie plików cookies możliwe jest za pośrednictwem ustawień przeglądarki. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć pod poniższymi linkami:

8.3.1. Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internetexplorer-delete-manage-cookies

8.3.2. Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

8.3.3. Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

8.3.4. Opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

8.3.5. Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en-GB

8.4. Użytkownik może w każdej chwili zweryfikować status swoich aktualnych ustawień prywatności dla wykorzystywanej przeglądarki przy wykorzystaniu narzędzi dostępnych pod poniższymi linkami:

8.4.1. http://www.youronlinechoices.com/pl/twojewybory  

8.4.2. http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN  

9.     OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

9.1. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas niezbędny do realizacji celów, do których zostały pozyskane oraz przez czas wymagany przez przepisy prawa lub do czasu wycofania wyrażonej zgody albo do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora. 

9.2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub zanonimizowane. 

10.  UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

10.1. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (UODO ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

11.  ODBIORCY DANYCH

11.1. Odbiorcami do których mogą być przekazane Państwa dane osobowych będą strony i uczestnicy postępowań lub organy właściwe do załatwienia wniosku na mocy przepisów prawa, którym Administrator Państwa wniosek przekazał.

          Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń oraz podmioty, które na rzecz Administratora świadczą usługi w zakresie wsparcia informatycznego.

11.2. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

12.  BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

12.1. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że Dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na Danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników. 

12.2. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania   odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają Dane osobowe na zlecenie Administratora. 

13.  ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

13.1. Polityka prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. 

13.2. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od 2 lipca 2020 r. 

Przydatne linki

Urz?d Miasta Warszawa
Urz?d Miasta Warszawa
BIP
BIP
SEJM
SEJM
ZUS
ZUS
Urz?d Dzielnicy Bia?o??ka
Urz?d Dzielnicy Bia?o??ka
Kuratorium O?wiaty
Kuratorium O?wiaty
GUS
GUS
Ministerstwo Finansw
Ministerstwo Finansw